अमरकोषसम्पद्

         

मह (पुं) == उत्सवः

कम्पोऽथ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः 
नाट्यवर्गः 1.7.38.2.4

पर्यायपदानि
 कम्पोऽथ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः॥

 क्षण (पुं)
 उद्धर्ष (पुं)
 मह (पुं)
 उद्धव (पुं)
 उत्सव (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue