अमरकोषसम्पद्

         

कान्तार (नपुं) == चोराद्युपद्रवैर्दुर्गममार्गः

प्रान्तरं दूरशून्योऽध्वा कान्तारं वर्त्म दुर्गमम् 
भूमिवर्गः 2.1.17.2.2

पर्यायपदानि
 प्रान्तरं दूरशून्योऽध्वा कान्तारं वर्त्म दुर्गमम्॥

 कान्तार (नपुं)
अर्थान्तरम्
 महारण्ये दुर्गपथे कान्तारं पुन्नपुंसकम्॥

 कान्तार (पुं-नपुं) - महावनम् 3.3.172.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue