अमरकोषसम्पद्

         

मृद् (स्त्री) == मृद्

मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका 
भूमिवर्गः 2.1.4.1.1

पर्यायपदानि
 मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका।

 मृद् (स्त्री)
 मृत्तिका (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue