अमरकोषसम्पद्

         

मायाकार (पुं) == इन्द्रजालिकः

स्यान्माया शाम्बरी मायाकारस्तु प्रतिहारकः 
शूद्रवर्गः 2.10.11.2.3

पर्यायपदानि
 स्यान्माया शाम्बरी मायाकारस्तु प्रतिहारकः॥

 मायाकार (पुं)
 प्रतिहारक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue