अमरकोषसम्पद्

         

मौरजिक (पुं) == मृदङ्गवादकः

मार्दङ्गिका मौरजिकाः पाणिवादास्तु पाणिघाः 
शूद्रवर्गः 2.10.13.1.2

पर्यायपदानि
 मार्दङ्गिका मौरजिकाः पाणिवादास्तु पाणिघाः।

 मार्दङ्गिक (पुं)
 मौरजिक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue