अमरकोषसम्पद्

         

मांसिक (पुं) == मांसविक्रयजीविः

वैतंसिकः कौटिकश्च मांसिकश्च समं त्रयम् 
शूद्रवर्गः 2.10.14.2.3

पर्यायपदानि
 वैतंसिकः कौटिकश्च मांसिकश्च समं त्रयम्॥

 वैतंसिक (पुं)
 कौटिक (पुं)
 मांसिक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue