अमरकोषसम्पद्

         

पृथग्जन (पुं) == नीचः

विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथग्जनः 
शूद्रवर्गः 2.10.16.1.5

पर्यायपदानि
 विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथग्जनः।
 निहीनोऽपसदो जाल्मः क्षुल्लकश्चेतरश्च सः॥

 विवर्ण (पुं)
 पामर (पुं)
 नीच (पुं)
 प्राकृत (पुं)
 पृथग्जन (पुं)
 निहीन (पुं)
 अपसद (पुं)
 जाल्म (पुं)
 क्षुल्लक (पुं)
 चेतर (पुं)
अर्थान्तरम्
 भूतात्मानौ धातृदेहौ मूर्खनीचौ पृथग्जनौ॥

 पृथग्जन (पुं) - मूर्खः 3.3.105.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue