अमरकोषसम्पद्

         

उन्माथ (पुं) == मृगादिबन्धनयन्त्रम्

उन्माथः कूटयन्त्रं स्याद्वागुरा मृगबन्धनी 
शूद्रवर्गः 2.10.26.2.1

पर्यायपदानि
 उन्माथः कूटयन्त्रं स्याद्वागुरा मृगबन्धनी॥

 उन्माथ (पुं)
 कूटयन्त्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 आलम्भपिञ्जविशरघातोन्माथवधा अपि॥

 उन्माथ (पुं) - मारणम् 2.8.115.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue