अमरकोषसम्पद्

         

मृगबन्धनी (स्त्री) == जालविशेषः

उन्माथः कूटयन्त्रं स्याद्वागुरा मृगबन्धनी 
शूद्रवर्गः 2.10.26.2.4

पर्यायपदानि
 उन्माथः कूटयन्त्रं स्याद्वागुरा मृगबन्धनी॥

 वागुरा (स्त्री)
 मृगबन्धनी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue