अमरकोषसम्पद्

         

माहिष (पुं) == वैश्याक्षत्रियाभ्यामुत्पन्नः

माहिष्योऽर्याक्षत्रिययोः क्षत्तार्याशूद्रयोः सुतः 
शूद्रवर्गः 2.10.3.1.1

पर्यायपदानि
 माहिष्योऽर्याक्षत्रिययोः क्षत्तार्याशूद्रयोः सुतः।

 माहिष (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue