अमरकोषसम्पद्

         

मूषा (स्त्री) == मूषा

तैजसावर्तनी मूषा भस्त्रा चर्मप्रसेविका 
शूद्रवर्गः 2.10.33.1.2

पर्यायपदानि
 तैजसावर्तनी मूषा भस्त्रा चर्मप्रसेविका।

 तैजसावर्तनी (स्त्री)
 मूषा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue