अमरकोषसम्पद्

         

शिल्प (नपुं) == कलाकौशल्यादिकर्मः

सूर्मी स्थूणायःप्रतिमा शिल्पं कर्म कलादिकम् 
शूद्रवर्गः 2.10.35.1.4

पर्यायपदानि
 सूर्मी स्थूणायःप्रतिमा शिल्पं कर्म कलादिकम्।

 शिल्प (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue