अमरकोषसम्पद्

         

चण्डाल (पुं) == ब्राह्मण्यां वृषलेन जनितः

स्याच्चण्डालस्तु जनितो ब्राह्मण्यां वृषलेन यः 
शूद्रवर्गः 2.10.4.2.1

पर्यायपदानि
 स्याच्चण्डालस्तु जनितो ब्राह्मण्यां वृषलेन यः॥

 चण्डाल (पुं)
अर्थान्तरम्
 चण्डालप्लवमातङ्गदिवाकीर्तिजनङ्गमाः॥

 चण्डाल (पुं) - चण्डालः 2.10.19.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue