अमरकोषसम्पद्

         

निकुञ्ज (पुं-नपुं) == लताच्छादितगर्भस्थानम्

निकुञ्जकुञ्जौ वा क्लीबे लतादिपिहितोदरे 
शैलवर्गः 2.3.8.2.1

पर्यायपदानि
 निकुञ्जकुञ्जौ वा क्लीबे लतादिपिहितोदरे॥

 निकुञ्ज (पुं-नपुं)
 कुञ्ज (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue