अमरकोषसम्पद्

         

अमोघा (स्त्री) == विडङ्गम्

समन्तदुग्धाथो वेल्लममोघा चित्रतण्डुला 
वनौषधिवर्गः 2.4.106.1.3

पर्यायपदानि
 समन्तदुग्धाथो वेल्लममोघा चित्रतण्डुला।
 तण्डुलश्च कृमिघ्नश्च विडङ्गं पुन्नपुंसकम्॥

 वेल्ल (पुं-नपुं)
 अमोघा (स्त्री)
 चित्रतण्डुला (स्त्री)
 तण्डुल (पुं)
 कृमिघ्न (पुं)
 विडङ्ग (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 पाटलिः पाटला मोघा काचस्थाली फलेरुहा॥

 अमोघा (स्त्री) - पाटला 2.4.54.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue