अमरकोषसम्पद्

         

मधुरसा (स्त्री) == द्राक्षा

मृद्वीका गोस्तनी द्राक्षा स्वाद्वी मधुरसेति च 
वनौषधिवर्गः 2.4.107.2.5

पर्यायपदानि
 मृद्वीका गोस्तनी द्राक्षा स्वाद्वी मधुरसेति च॥

 मृद्वीका (स्त्री)
 गोस्तनी (स्त्री)
 द्राक्षा (स्त्री)
 स्वाद्वी (स्त्री)
 मधुरसा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 मूर्वा देवी मधुरसा मोरटा तेजनी स्रवा॥

 मधुरसा (स्त्री) - मूर्वा 2.4.83.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue