अमरकोषसम्पद्

         

अवरोह (पुं) == शाखामूलम्

शाखाशिफावरोहः स्यान्मूलाच्चाग्रं गता लता 
वनौषधिवर्गः 2.4.11.2.1

पर्यायपदानि
 शाखाशिफावरोहः स्यान्मूलाच्चाग्रं गता लता॥

 अवरोह (पुं)
अर्थान्तरम्
 शाखाशिफावरोहः स्यान्मूलाच्चाग्रं गता लता॥

 अवरोह (पुं) - वृक्षमूलादग्रपर्यन्तं गता लता 2.4.11.2
अवरोह (पुं) == वृक्षमूलादग्रपर्यन्तं गता लता

शाखाशिफावरोहः स्यान्मूलाच्चाग्रं गता लता 
वनौषधिवर्गः 2.4.11.2.1

पर्यायपदानि
 शाखाशिफावरोहः स्यान्मूलाच्चाग्रं गता लता॥

 अवरोह (पुं)
अर्थान्तरम्
 शाखाशिफावरोहः स्यान्मूलाच्चाग्रं गता लता॥

 अवरोह (पुं) - वृक्षमूलादग्रपर्यन्तं गता लता 2.4.11.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue