अमरकोषसम्पद्

         

ऋक्षगन्धिका (स्त्री) == शुक्लभूकूश्माण्डः

अन्या क्षीरविदारी स्यान्महाश्वेतर्क्षगन्धिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.110.2.3

पर्यायपदानि
 अन्या क्षीरविदारी स्यान्महाश्वेतर्क्षगन्धिका॥

 क्षीरविदारी (स्त्री)
 महाश्वेता (स्त्री)
 ऋक्षगन्धिका (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue