अमरकोषसम्पद्

         

कारवी (स्त्री) == कारवी

खराश्वा कारवी दीप्यो मयूरो लोचमस्तकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.111.2.2

पर्यायपदानि
 खराश्वा कारवी दीप्यो मयूरो लोचमस्तकः॥

 खराश्वा (स्त्री)
 कारवी (स्त्री)
 दीप्य (पुं)
 मयूर (पुं)
 लोचमस्तक (पुं)
अर्थान्तरम्
 अवाक्पुष्पी कारवी च सरणा तु प्रसारिणी॥
 सुषवी कारवी पृथ्वी पृथुः कालोपकुञ्जिका।
 तत्पत्री कारवी पृथ्वी बाष्पिका कबरी पृथुः॥

 कारवी (स्त्री) - शतपुष्पा 2.4.152.2
 कारवी (स्त्री) - कृष्णवर्णजीरकः 2.9.37.1
 कारवी (स्त्री) - हिङ्गुपत्रम् 2.9.40.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue