अमरकोषसम्पद्

         

मुद्गपर्णी (स्त्री) == काकमुद्गा

काष्ठीला मुद्गपर्णी तु काकमुद्गा सहेत्यपि 
वनौषधिवर्गः 2.4.113.2.2

पर्यायपदानि
 काष्ठीला मुद्गपर्णी तु काकमुद्गा सहेत्यपि॥

 मुद्गपर्णी (स्त्री)
 काकमुद्गा (स्त्री)
 सहा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue