अमरकोषसम्पद्

         

मुसली (स्त्री) == मुसली

गोधापदी तु सुवहा मुसली तालमूलिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.119.1.3

पर्यायपदानि
 गोधापदी तु सुवहा मुसली तालमूलिका।

 मुसली (स्त्री)
 तालमूलिका (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue