अमरकोषसम्पद्

         

मूल (नपुं) == मूलमात्रम्

शिरोग्रं शिखरं वा ना मूलं बुध्नोऽङ्घ्रिनामकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.12.1.4

पर्यायपदानि
 शिरोग्रं शिखरं वा ना मूलं बुध्नोऽङ्घ्रिनामकः।

 मूल (नपुं)
 बुध्न (पुं)
 अङ्घ्रिनामक (पुं)
अर्थान्तरम्
 शोणितेऽम्भसि कीलालं मूलमाद्ये शिफाभयोः॥

 मूल (नपुं) - आद्यः 3.3.200.2
 मूल (नपुं) - मूलानक्षत्रम् 3.3.200.2
 मूल (नपुं) - शिफा 3.3.200.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue