अमरकोषसम्पद्

         

मज्जन् (पुं) == वृक्षकोमलत्वक्

सारो मज्जा नरि त्वक्स्त्री वल्कं वल्कलमस्त्रियाम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.12.2.2

पर्यायपदानि
 सारो मज्जा नरि त्वक्स्त्री वल्कं वल्कलमस्त्रियाम्॥

 सार (पुं)
 मज्जन् (पुं)
 नरि (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue