अमरकोषसम्पद्

         

कोलदल (नपुं) == नखाख्यगन्धद्रव्यम्

शुक्तिः शङ्खः खुरः कोलदलं नखमथाढकी 
वनौषधिवर्गः 2.4.130.2.4

पर्यायपदानि
 शुक्तिः शङ्खः खुरः कोलदलं नखमथाढकी॥

 शुक्ति (स्त्री)
 शङ्ख (पुं)
 खुर (पुं)
 कोलदल (नपुं)
 नख (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue