अमरकोषसम्पद्

         

मांसी (स्त्री) == जटामांसी

तपस्विनी जटामांसी जटिला लोमशा मिसी 
वनौषधिवर्गः 2.4.134.1.3

पर्यायपदानि
 तपस्विनी जटामांसी जटिला लोमशा मिसी।

 तपस्विनी (स्त्री)
 जटा (स्त्री)
 मांसी (स्त्री)
 जटिला (स्त्री)
 लोमश (पुं)
 मिसी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue