अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मदर्भा (स्त्री) == अजमोदा

अजमोदा तूग्रगन्धा ब्रह्मदर्भा यवानिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.145.1.3

पर्यायपदानि
 अजमोदा तूग्रगन्धा ब्रह्मदर्भा यवानिका।

 अजमोदा (स्त्री)
 उग्रगन्धा (स्त्री)
 ब्रह्मदर्भा (स्त्री)
 यवानिका (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue