अमरकोषसम्पद्

         

सितच्छत्रा (स्त्री) == शतपुष्पा

शतपुष्पा सितच्छत्रातिच्छत्रा मधुरा मिसिः 
वनौषधिवर्गः 2.4.152.1.2

पर्यायपदानि
 शतपुष्पा सितच्छत्रातिच्छत्रा मधुरा मिसिः।
 अवाक्पुष्पी कारवी च सरणा तु प्रसारिणी॥

 शतपुष्पा (स्त्री)
 सितच्छत्रा (स्त्री)
 अतिच्छत्रा (स्त्री)
 मधुरा (स्त्री)
 मिसि (स्त्री)
 अवाक्पुष्पी (स्त्री)
 कारवी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue