अमरकोषसम्पद्

         

मूलक (पुं-नपुं) == शाखाभेदः

कलम्ब्युपोदिका स्त्री तु मूलकं हिलमोचिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.157.2.3

पर्यायपदानि
 कलम्ब्युपोदिका स्त्री तु मूलकं हिलमोचिका॥
 वास्तुकं शाकभेदाः स्युर्दूर्वा तु शतपर्विका।

 कलम्बी (स्त्री)
 उपोदका (स्त्री)
 मूलक (पुं-नपुं)
 हिलमोचिका (स्त्री)
 वास्तुक (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue