अमरकोषसम्पद्

         

मुस्ता (स्त्री) == मुस्ता

कुरुविन्दो मेघनामा मुस्ता मुस्तकमस्त्रियाम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.159.2.3

पर्यायपदानि
 कुरुविन्दो मेघनामा मुस्ता मुस्तकमस्त्रियाम्॥

 कुरुविन्द (पुं)
 मेघनामन् (पुं)
 मुस्ता (स्त्री)
 मुस्तक (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue