अमरकोषसम्पद्

         

मालातृणक (नपुं) == तृणविशेषः

छत्रातिच्छत्रपालघ्नौ मालातृणकभूस्तृणे 
वनौषधिवर्गः 2.4.167.1.4

पर्यायपदानि
 पौरसौगन्धिकध्यामदेवजग्धकरौहिषम्॥
 छत्रातिच्छत्रपालघ्नौ मालातृणकभूस्तृणे।

 पौर (नपुं)
 सौगन्धिक (नपुं)
 ध्याम (नपुं)
 देवजग्धक (नपुं)
 रौहिष (नपुं)
 मालातृणक (नपुं)
 भूस्तृण (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue