अमरकोषसम्पद्

         

मोचक (पुं) == शिग्रुः

शोभाञ्जने शिग्रुतीक्ष्णगन्धकाक्षीवमोचकाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.31.1.5

पर्यायपदानि
 शोभाञ्जने शिग्रुतीक्ष्णगन्धकाक्षीवमोचकाः।

 शोभाञ्जन (पुं)
 शिग्रु (पुं)
 तीक्ष्णगन्धक (पुं)
 आक्षीव (पुं)
 मोचक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue