अमरकोषसम्पद्

         

फेनिल (पुं) == अरिष्टः-रीढा

रक्तोऽसौ मधुशिग्रुः स्यादरिष्टः फेनिलः समौ 
वनौषधिवर्गः 2.4.31.2.3

पर्यायपदानि
 रक्तोऽसौ मधुशिग्रुः स्यादरिष्टः फेनिलः समौ॥

 अरिष्ट (पुं)
 फेनिल (पुं)
अर्थान्तरम्
 कर्कन्धूर्बदरी कोलिः कोलं कुवलफेनिले॥

 फेनिल (पुं) - बदरीफलम् 2.4.36.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue