अमरकोषसम्पद्

         

एरण्ड (पुं) == एरण्डः

एरण्ड उरुबूकश्च रुचकश्चित्रकश्च सः 
वनौषधिवर्गः 2.4.51.1.1

पर्यायपदानि
 सोमवल्कोऽप्यथ व्याघ्रपुच्छगन्धर्वहस्तकौ॥
 एरण्ड उरुबूकश्च रुचकश्चित्रकश्च सः।
 चञ्चुः पञ्चाङ्गुलो मण्डवर्धमानव्यडम्बकाः॥

 व्याघ्रपुच्छ (पुं)
 गन्धर्वहस्तक (पुं)
 एरण्ड (पुं)
 उरुबूक (पुं)
 रुचक (पुं)
 चित्रक (पुं)
 चञ्चु (पुं)
 पञ्चाङ्गुल (पुं)
 मण्ड (पुं)
 वर्धमान (पुं)
 व्यडम्बक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue