अमरकोषसम्पद्

         

मल्लिका (स्त्री) == मल्लिका

श्रीहस्तिनी तु भूरुण्डी तृणशून्यं तु मल्लिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.69.2.4

पर्यायपदानि
 श्रीहस्तिनी तु भूरुण्डी तृणशून्यं तु मल्लिका॥
 भूपदी शीतभीरुश्च सैवास्फोटा वनोद्भवा।

 तृणशून्य (नपुं)
 मल्लिका (स्त्री)
 भूपदी (स्त्री)
 शीतभीरु (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue