अमरकोषसम्पद्

         

करवीर (पुं) == करवीरः

करवीरे करीरे तु क्रकरग्रन्थिलावुभौ 
वनौषधिवर्गः 2.4.77.1.1

पर्यायपदानि
 प्रतिहासशतप्रासचण्डातहयमारकाः॥
 करवीरे करीरे तु क्रकरग्रन्थिलावुभौ।

 प्रतिहास (पुं)
 शतप्रास (पुं)
 चण्डात (पुं)
 हयमारक (पुं)
 करवीर (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue