अमरकोषसम्पद्

         

मरुबक (पुं) == जम्बीरः

समीरणो मरुबकः प्रस्थपुष्पः फणिज्जकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.79.1.2

पर्यायपदानि
 समीरणो मरुबकः प्रस्थपुष्पः फणिज्जकः।
 जम्बीरोऽप्यथ पर्णासे कठिञ्जरकुठेरकौ॥

 समीरण (पुं)
 मरुबक (पुं)
 प्रस्थपुष्प (पुं)
 फणिज्जक (पुं)
 जम्बीर (पुं)
अर्थान्तरम्
 पिण्डीतको मरुबकः श्वसनः करहाटकः॥

 मरुबक (पुं) - मयनफलवृक्षः 2.4.52.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue