अमरकोषसम्पद्

         

जम्बीर (पुं) == जम्बीरः

जम्बीरोऽप्यथ पर्णासे कठिञ्जरकुठेरकौ 
वनौषधिवर्गः 2.4.79.2.1

पर्यायपदानि
 समीरणो मरुबकः प्रस्थपुष्पः फणिज्जकः।
 जम्बीरोऽप्यथ पर्णासे कठिञ्जरकुठेरकौ॥

 समीरण (पुं)
 मरुबक (पुं)
 प्रस्थपुष्प (पुं)
 फणिज्जक (पुं)
 जम्बीर (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्युर्जम्बीरे दन्तशठजम्भजम्भीरजम्भलाः॥

 जम्बीर (पुं) - जम्भीरः 2.4.24.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue