अमरकोषसम्पद्

         

मानसौकस् (पुं) == हंसः

हंसास्तु श्वेतगरुतश्चक्राङ्गा मानसौकसः 
सिंहादिवर्गः 2.5.23.2.4

पर्यायपदानि
 हंसास्तु श्वेतगरुतश्चक्राङ्गा मानसौकसः॥

 हंस (पुं)
 श्वेतगरुत् (पुं)
 चक्राङ्ग (पुं)
 मानसौकस् (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue