अमरकोषसम्पद्

         

महिष (पुं) == महिषः

लुलायो महिषो वाहद्विषत्कासरसैरिभाः 
सिंहादिवर्गः 2.5.4.2.2

पर्यायपदानि
 लुलायो महिषो वाहद्विषत्कासरसैरिभाः॥

 लुलाय (पुं)
 महिष (पुं)
 वाहद्विषत् (पुं)
 कासर (पुं)
 सैरिभ (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue