अमरकोषसम्पद्

         

कापोत (नपुं) == कपोतगणः

कापोतशौकमायूरतैत्तिरादीनि तद्गणे 
सिंहादिवर्गः 2.5.43.1.1

पर्यायपदानि
 कापोतशौकमायूरतैत्तिरादीनि तद्गणे।

 कापोत (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पाक्योऽथ सर्जिकाक्षारः कापोतः सुखवर्चकः।

 कापोत (नपुं) - स्वर्जिकाक्षारः 2.9.109.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue