अमरकोषसम्पद्

         

गृह्यक (पुं) == गृहासक्तपक्षिमृगाः

गृहासक्ताः पक्षिमृगाश्छेकास्ते गृह्यकाश्च ते 
सिंहादिवर्गः 2.5.43.2.2

पर्यायपदानि
 गृहासक्ताः पक्षिमृगाश्छेकास्ते गृह्यकाश्च ते॥

 छेक (पुं)
 गृह्यक (पुं)
अर्थान्तरम्
 अधीनो निघ्न आयत्तोऽस्वच्छन्दो गृह्यकोऽप्यसौ॥

 गृह्यक (वि) - अधीनः 3.1.16.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue