अमरकोषसम्पद्

         

मूर्छा (स्त्री) == मूर्च्छा

मूर्छा तु कश्मलं मोहोऽप्यवमर्दस्तु पीडनम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.109.2.1

पर्यायपदानि
 मूर्छा तु कश्मलं मोहोऽप्यवमर्दस्तु पीडनम्॥

 मूर्छा (स्त्री)
 कश्मल (नपुं)
 मोह (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue