अमरकोषसम्पद्

         

मन्त्रजा (स्त्री) == राजशक्तिः

षड्गुणा: शक्तयस्तिस्रः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.19.1.3

पर्यायपदानि
 षड्गुणा: शक्तयस्तिस्रः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः।

 प्रभाव (पुं)
 उत्साह (पुं)
 मन्त्रजा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue