अमरकोषसम्पद्

         

मण्डलेश्वर (पुं) == मण्डलेश्वरः

चक्रवर्ती सार्वभौमो नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.2.2.3

पर्यायपदानि
 चक्रवर्ती सार्वभौमो नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः॥

 मण्डलेश्वर (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue