अमरकोषसम्पद्

         

मर्यादा (स्त्री) == मर्यादा

शिष्टिश्चाज्ञा च संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.26.1.4

पर्यायपदानि
 शिष्टिश्चाज्ञा च संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः।

 संस्था (स्त्री)
 मर्यादा (स्त्री)
 धारणा (स्त्री)
 स्थिति (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue