अमरकोषसम्पद्

         

बन्धन (नपुं) == बन्धनम्

आगोऽपराधो मन्तुश्च समे तूद्दानबन्धने 
क्षत्रियवर्गः 2.8.26.2.5

पर्यायपदानि
 आगोऽपराधो मन्तुश्च समे तूद्दानबन्धने॥

 उद्दान (नपुं)
 बन्धन (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue