अमरकोषसम्पद्

         

चर्मिन् (पुं) == फलकधारकः

चर्मी फलकपाणिः स्यात्पताकी वैजयन्तिकः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.71.1.1

पर्यायपदानि
 चर्मी फलकपाणिः स्यात्पताकी वैजयन्तिकः।

 चर्मिन् (पुं)
 फलकपाणि (पुं)
अर्थान्तरम्
 इङ्गुदी तापसतरुर्भूर्जे चर्मिमृदुत्वचौ।

 चर्मिन् (पुं) - भूर्जवृक्षः 2.4.46.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue