अमरकोषसम्पद्

         

मन्थर (पुं) == शनैर्गमनशीलः

पुरोगमः पुरोगामी मन्दगामी तु मन्थरः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.72.2.4

पर्यायपदानि
 पुरोगमः पुरोगामी मन्दगामी तु मन्थरः॥

 मन्दगामिन् (पुं)
 मन्थर (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue