अमरकोषसम्पद्

         

अनीकिनी (स्त्री) == अनीकिनीसेना

अनीकिनी दशानीकिन्यक्षौहिण्यथ सम्पदि 
क्षत्रियवर्गः 2.8.81.2.1

पर्यायपदानि
 अनीकिनी दशानीकिन्यक्षौहिण्यथ सम्पदि॥

 अनीकिनी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतनानीकिनी चमूः।

 अनीकिनी (स्त्री) - सेना 2.8.78.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue