अमरकोषसम्पद्

         

बाण (पुं) == बाणः

पृषत्कबाणविशिखा अजिह्मगखगाशुगाः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.86.2.2

पर्यायपदानि
 पृषत्कबाणविशिखा अजिह्मगखगाशुगाः॥
 कलम्बमार्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः।

 पृषत्क (पुं)
 बाण (पुं)
 विशिख (पुं)
 अजिह्मग (पुं)
 खग (पुं)
 आशुग (पुं)
 कलम्ब (पुं)
 मार्गण (पुं)
 शर (पुं)
 पत्रिन् (पुं)
 रोप (पुं)
 इषु (स्त्री-पुं)
अर्थान्तरम्
 भ्रूणोऽर्भके स्त्रैणगर्भे बाणो बलिसुते शरे॥

 बाण (पुं) - बलिसुतः 3.3.45.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue